Home produkty / e-shop Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky internetového obchodu www.sum.sk

 

Článok I. / Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.sum.sk a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
 2. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.sum.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim.
 3. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.
 4. Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

 

Článok II. / Vymedzenie pojmov

 1. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.sum.sk:
  Obchodné meno: good system s.r.o., reg.: Obchodný register Žilina odd. Sro, vl. č. 58341/L, sídlo: Hliny 235, 02753 Istebné, IČO: 36772470, DIČ: 2022369569, IČ DPH: SK2022369569, email: info@sum.sk, tel.: +421948996539
 2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako Kupujúci alebo podnikateľ.
 3. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane Spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane Spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane Spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane Spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
 5. Kupujúcim podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):
  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 6. Orgánom dozoru je:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina,
  odbor výkonu dozoru, tel. č.: 041/7632 130, fax č.: 041/7632 139

 

Článok III. / Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Zoznam tovaru na stránkach internetového obchodu www.sum.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre Kupujúceho potvrdená na základe otázky Kupujúceho.
 2. Tovar ponúkaný Predávajúcim je možné objednať prostredníctvom niektorého z nasledovných prostriedkov diaľkovej komunikácie:
  • webového sídla,
  • mailom,
  • telefonicky.
  Objednávka cez e-shop
  Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu postupuje zákazník tak, že vybraný tovar umiestni do košíka kliknutím na tlačítko DO KOŠÍKA pod skráteným popisom produktu alebo PRIDAŤ DO KOŠÍKA pri prezeraní detailných informácií o produkte. Po ukončení nakupovania kliknutím na „Môj košík“ v hornej lište sa dostane na podstránku nákupného košíka, kde po sumarizácii vybraného tovaru vyplní potrebné dodacie údaje a spôsob platby. V poslednom kroku sumarizácie nákupu s názvom "Zhrnutie mojej objednávky" objednávku záväzne potvrdí a odošle kliknutím na tlačítko ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU s povinnosťou platby. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť, konkrétne upraviť doručovacie a kontaktné údaje, spôsob platby a samotný obsah nákupného košíka - čiže druh vybraného tovaru a jeho množstvo.
  Mailom
  Pri nákupe prostredníctvom elektronickej pošty je potrebné zaslať mail na info@sum.sk s uvedením presného označenia tovaru, počtu kusov, spôsobu dopravy a platby a údajov pre doručenie.
  Telefonicky
  Pri nákupe prostredníctvom telefonickej objednávky na tel. č. 0948 996 539 je potrebné uviesť presné označenie tovaru, počet kusov, spôsob dopravy a platby a údaje pre doručenie.
 3. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 4. Po prijatí záväznej objednávky Predávajúci potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy na trvalom nosiči. Doručením potvrdenia sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.
 5. Kupujúci má právo záväznú objednávku zrušiť (stornovať) bez udania dôvodu do 24 hodín od jej zaslania. Stornovať objednávku je možné prostredníctvom mailu alebo telefonicky. Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci telefonicky alebo mailom bez zbytočného odkladu.

 

Článok IV. / Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.
 2. Predávajúci je povinný najmä:
  • poskytnúť Kupujúcemu informácie podľa relevantných zákonov,
  • zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
  • dodať Kupujúcemu objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,
  • dodať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi.
 3. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.
 4. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať Kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.
 5. Kupujúci je povinný najmä:
  • včas prevziať tovar v mieste určenia,
  • zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša Predávajúci,
  • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá v zmysle § 420 Obč. zák. za škodu, ktorá týmto porušením Predávajúcemu vznikla.
 7. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

 

Článok V. / Cena tovaru alebo služby

 1. Ceny jednotlivých produktov sú na stránkach internetového obchodu www.sum.sk aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške, všetkých ostatných daní a poplatkov.
 2. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia tovaru na webovom sídle.
 3. Daňovým dokladom je doklad z registračnej pokladne, priložený k zásielke, ktorý slúži aj ako záručný list, dodací list je doložený samostatne.

 

Článok VI. / Poštovné a balné

 1. Náklady na dodanie tovaru v Slovenskej republike:
  • Kuriérom DPD: od 3,30 € s DPH (Cena sa môže meniť v závislosti od hmotnosti objednaného tovaru, pričom bude uvedená pri objednávke.)
  • Poplatok za dobierku k cene poštovného: 0,90 € s DPH
  • Pri objednávke tovaru v hodnote 44 € s DPH a viac je doprava zdarma.
 2. Náklady na dodanie tovaru do zahraničia budú vypočítané individuálne na základe hmotnosti tovaru.
 3. V prípade, že objednávka nemôže byť úplne vybavená z titulu napríklad výpadku niektorého z objednaných tovarov, Predávajúci kontaktuje Kupujúceho a dohodnú sa na ďalšom postupe. Kupujúci zaplatí poštovné podľa čiastky uvedenej v objednávke. Predávajúci buď zašle tovar dodatočne alebo zaslaním neúplnej objednávky sa so súhlasom Kupujúceho bude považovať objednávka za vybavenú.

 

Článok VII. / Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to v lehote splatnosti, najneskôr pri prevzatí tovaru.
 2. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
  Na dobierku
  Cenu za objednaný tovar Kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí od kuriéra. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene tovaru aj cenu za dobierku. Kúpnu cenu spolu s nákladmi na dodanie je možné zaplatiť u kuriéra v hotovosti alebo platobnou kartou.
  Platba vopred bankovým prevodom
  Pri platbe vopred vykoná Kupujúci úhradu až po tom, ako mu bude potvrdená objednávka mailom. Ak Kupujúci neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, Predávajúci má právo zrušiť objednávku, čím sa považuje kúpna zmluva za zrušenú.

 

Článok VIII. / Dodacie podmienky

 1. Predávajúci obvykle expeduje objednaný tovar nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky. O expedovaní tovaru bude kupujúci informovaný mailom.
 2. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný tovar najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie.
 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.
 4. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby Kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné odmietnuť prevzatie tovaru alebo prevziať tovar a priamo na mieste spísať s kuriérom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
 5. V prípade, že Kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu mailom na info@sum.sk.
 6. V prípade, že Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia povinnosti prevziať tovar riadne a včas vzniká Predávajúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s týmto porušením vznikla v súlade s § 420 Obč. zák.

 

Článok IX. / Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

 

Článok X. / Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom, ktorým je Kupujúci, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. . Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 3. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy (na stiahnutie tu). Súbor na stiahnutie obsahuje formulár aj Poučenie o uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy.
 4. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu:
  good system s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 1684/23, 026 01 Dolný Kubín,
  alebo mailom na info@sum.sk.
 5. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
 6. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci zašle tovar/odovzdá tovar osobne predávajúcemu na nasledovnej adrese:
  good system s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 1684/23, 026 01 Dolný Kubín.
 7. Kupujúci môže vrátiť iba tovar, ktorý nie je poškodený, zničený alebo inak opotrebovaný z dôvodu zaobchádzania nad rámec potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
 8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar bez udania dôvodu v nasledovných prípadoch: pokiaľ sa jedná o tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobeného na mieru alebo tovar určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa), alebo o tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (potraviny vrátane akciových ponúk za zníženú cenu pred koncom minimálnej trvanlivosti potraviny), a tiež o tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (potraviny, kozmetika).
 9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.
 10. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže odoslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 11. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
 12. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 13. V prípade odstúpenia od zmluvy Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
 14. Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.
 15. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.
 16. Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obch. zák.

 

Článok XI. / Zodpovednosť Predávajúceho za vady a reklamačné podmienky

 1. Zodpovednosť Predávajúceho za vady a podmienky reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami Reklamačného poriadku prijatého Predávajúcim a zverejnenom na internetovej stránke www.sum.sk.

 

Článok XII. / Platnosť zmluvy

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

 

Článok XIII. / Ochrana osobných údajov

 1. Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke www.sum.sk v sekcii Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

 

Článok XIV. / Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.sum.sk v deň odoslania objednávky Kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
 3. Tieto obchodné podmienky sú vypracované pre prevádzkovateľa internetového obchodu www.sum.sk, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.10.2018.
 5. Tieto obchodné podmienky boli naposledy aktualizované dňa 14.12.2018.